Эрчим хүчний арилжааны үйл ... - ABB

Эрчим хүчний системийн хэвийн болон аваарийн үеийн процессыг бичих зориулалт бүхий нэгдсэн удирдлага, хяналтын систем /WAMS-wide area monitoring system/ -ийг нэвтрүүлэх, хэрэгжүүлэх боломжийг судлах

Эрчим хүчний системийн тогтворжилтын асуудлаар онол …

эрчим хүчний системийн тогтворжилтын өнөөгийн төлөв байдал, цаашдын чиг хандлагын талаар дүгнэн зөвлөлдөх чухал ач холбогдолтой бөгөөд, энэ чиглэлээр баримталж буй олон улсын стандартууд, системд ашиглаж буй автомат, ухаалаг системүүд, өгөгдлийн сангийн шинжилгээ ба хиймэл оюун ухааны хэрэглээ, аваар …